GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan Boerenkamplaan 59 Someren

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Someren

Geplaatst op Lokaalnieuwssomeren.nl op: 01-02-2024

  1. Bekendmakingen Someren
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan Boerenkamplaan 59 Someren

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Boerenkamplaan Someren Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Someren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikelen 3.9a en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het wijzigingsplan “Boerenkamplaan 59 Someren” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02022019-VS01, is vastgesteld en ter inzage ligt.Inhoud wijzigingsplanHet plan beoogt de bestemming agrarisch bedrijf om te zetten naar een bedrijfsbestemming voor statische opslag op de locatie Boerenkamplaan 59 in Someren. De voormalige agrarische bebouwing op de locatie wordt gedeeltelijk gesloopt en het resterende gedeelte van 1.000 m2 wordt voorzien van de functie statische opslag.Geen vaststelling exploitatieplanOp grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.Stukken ter inzageHet wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 februari 2024 tot en met 14 maart 2024 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer 0493 - 494888.Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of via de gemeentelijke website www.someren.nl onder het kopje bestemmingsplannen >> vastgesteld.BeroepDe beroepstermijn duurt 6 weken en vangt de dag na de ter inzage legging aan. Gedurende deze termijn kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpwijzigingsplan;Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht.Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort tenminste totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.Voor nadere vragen over dit wijzigingsplan en/of deze procedure kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Unknown

 Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Someren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Someren

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.