GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan Hugterweg 1a Someren

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Someren

Geplaatst op Lokaalnieuwssomeren.nl op: 15-12-2023

  1. Bekendmakingen Someren
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan Hugterweg 1a Someren

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Hugterweg Someren Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Someren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikelen 3.9a en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het wijzigingsplan “Hugterweg 1a, Someren” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02021017-VS01, is vastgesteld en ter inzage ligt.Inhoud wijzigingsplanHet vastgesteld wijzigingsplan “Hugterweg 1a, Someren” ziet toe op het omzetten van de noodwoning naar een burgerwoning met bijgebouwen aan de Hugterweg 1a. De noodwoning wordt gesloopt en de nieuwe burgerwoning met bijgebouwen worden gebouwd op de percelen sectie G, perceelnummers 4912 en 5198.Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Op de woning wordt de voorkeursgrenswaarden op drie zijden overschreden vanwege het wegverkeer op de Hugterweg. Met deze reden wordt een procedure gevolgd tot het vaststellen van hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder. Aan de ontheffing wordt de voorwaarde verbonden dat er een geluidluwe gevel, met een lager geluidniveau, aanwezig is. Omdat ook wordt voldaan aan de subcriteria van het Hogere Waardebeleid van de gemeente Someren is overgegaan tot het vaststellen van het besluit hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder. Het vaststellingsbesluit ligt samen met het vastgesteld wijzigingsplan gedurende 6 weken ter inzage.Geen vaststelling exploitatieplanOp grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.Stukken ter inzageHet wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 december 2023 tot en met 25 januari 2024 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer 0493 - 494888.Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of via de gemeentelijke website www.someren.nl onder het kopje bestemmingsplannen >> vastgesteld.BeroepDe beroepstermijn duurt 6 weken en vangt de dag na de ter inzage legging aan. Gedurende deze termijn kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpwijzigingsplan;Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht.Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort tenminste totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor nadere vragen over dit wijzigingsplan en/of deze procedure kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Unknown

 Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Someren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.