Inspraak herbegrenzing Interim omgevingsverordening Noord-Brabant voor het plan Groeneweg 5-7 Someren-Heide

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwssomeren.nl op: 09-01-2024

  1. Bekendmakingen Someren
  2. Inspraak herbegrenzing Interim omgevingsverordening Noord-Brabant voor het plan Groeneweg 5-7 Someren-Heide

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Het ontwerpbestemmingsplan Groeneweg 5-7 Someren-Heide ligt ter inzage. Dit plan leidt tot aanpassing van grenzen in de kaart van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV). In deze publicatie vindt u meer informatie over het voornemen van de gemeente Someren om een verzoek tot herbegrenzing bij de provincie Noord-brabant in te dienen en de mogelijkheden tot inspraak. Waarom herbegrenzing? De Interim omgevingsverordening Noord-Brabant stelt regels waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen. Bijvoorbeeld of er woningbouw toegestaan kan worden, of dat er natuur beschermd moet worden. Welke regels waar van toepassing zijn is vastgelegd in de vorm van werkingsgebieden, zoals bijvoorbeeld het Stedelijk gebied en Natuur Netwerk Brabant. Wanneer een bestemmingsplan niet helemaal goed binnen de grenzen van een gebied, past biedt de IOV de mogelijkheid om grenzen van werkingsgebieden af te stemmen op het gemeentelijk bestemmingsplan: er vindt dan herbegrenzing plaats. Procedure In de IOV is bepaald dat de inspraak op de voorgenomen herbegrenzing verloopt via de procedure van het ontwerpbestemmingsplan (of wijzigingsplan). De gemeente verwerkt in het kaartmateriaal van het ontwerpplan gebiedsaanduidingen die inzicht geven in de benodigde wijzigingen. Reacties op de voorgenomen wijziging van de IOV kunnen net als de zienswijzen tegen het ontwerpplan ingediend worden bij de gemeente. Wanneer de gemeente na de terinzagelegging overgaat tot het doen van een aanvraag om herbegrenzing worden deze reacties meegestuurd naar Gedeputeerde Staten. Terinzagelegging en reageren Het ontwerpplan met meer informatie over de herbegrenzing heeft het planidentificatienummer NL.IMRO.0847.BP02022021-OW01. Het plan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor inzage en hoe u kunt reageren op de voorgenomen herbegrenzing verwijzen wij u naar de gemeentelijke kennisgeving. De daarin genoemde termijn waarbinnen de reactie ingediend moet zijn geldt ook voor een eventuele reactie op de herbegrenzing.

Unknown

 Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Someren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.