PROVINCIAAL BLADVerlening ontheffing geluidproduktie sportmotoren voor een motorsportevenement op zondag 3 maart 2024 nabij Kerkenhuis 4 te Lierop - gemeente Someren

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwssomeren.nl op: 17-01-2024

  1. Bekendmakingen Someren
  2. PROVINCIAAL BLADVerlening ontheffing geluidproduktie sportmotoren voor een motorsportevenement op zondag 3 maart 2024 nabij Kerkenhuis 4 te Lierop – gemeente Someren

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Kerkenhuis Lierop Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Lierop

(16 januari 2024, Eindhoven)Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 18 december 2023 een aanvraag voor een ontheffing op grond van het Besluit geluidproduktie sportmotoren ontvangen. Het verzoek is ingediend namens MAC Lierop te Lierop en heeft betrekking op het houden van een motorcrossevenement op zondag 3 maart 2024 nabij Kerkenhuis 4 te Lierop, gemeente Someren.Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij de ontheffing hebben verleend.Het verzoek, de ontheffing en de bijhorende stukken zijn tot en met 27 februari 2024 in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 in Eindhoven. U kunt daarover vooraf contact opnemen met de behandelende ambtenaar, telefoonnummer (088) 3690 658. BezwaarAls u het niet eens bent met dit besluit en wordt u door dit besluit rechtstreeks in uw belang getroffen, dan kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. Het besluit is toegezonden op 16 januari 2024. U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:1.Digitaal. Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link ‘Bezwaar indienen’. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.2.Per post. Stuur uw bezwaarschrift naar:Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Secretariaat van de hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 's‑HertogenboschIn het bezwaarschrift zet u:1.uw naam en adres; 2.de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent; 3.de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;4.de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening. Maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee. Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden. Voorlopige voorziening Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's‑Hertogenbosch.U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht)Aan deze procedure is het kenmerk Z-2023-017579 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Unknown

 Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Someren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.