Vastgesteld bestemmingsplan Boerenkamplaan 21 Someren

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Someren

Geplaatst op Lokaalnieuwssomeren.nl op: 15-02-2024

  1. Bekendmakingen Someren
  2. Vastgesteld bestemmingsplan Boerenkamplaan 21 Someren

bestemmingsplan Boerenkamplaan Someren Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 1 februari 2024 het bestemmingsplan “Boerenkamplaan 21 Someren” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02022016-VS01) heeft vastgesteld.   Inhoud bestemmingsplan Het bestemmingsplan “Boerenkamplaan 21 Someren” voorziet in de herontwikkeling van het voormalig garagebedrijf ter plaatse van de Boerenkamplaan 21 te Someren. Het vastgestelde bestemmingsplan maakt het mogelijk om 10 grondgebonden woningen aan de Boerenkamplaan en Eikenpage te realiseren. De gewijzigde vaststelling betreft twee correcties van fouten in het ontwerpbestemmingsplan. In artikel 5.2.2.d. wordt de letter h toegevoegd aan het einde van de regel. Deze letter was abusievelijk weggevallen. Op de verbeelding is de foutieve plek voor de aanduiding “specifieke bouwaanduiding – kleinere afstand” verwijderd en is deze aanduiding op de juiste plek gesitueerd.   Stukken ter inzage Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 9 februari 2024 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 9 februari 2024 tot en met 21 maart 2024.   U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888).   Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02022016-VS01. Op de site van de gemeente Someren wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.   Beroep aantekenen Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u, als belanghebbende, hiertegen binnen de beroepstermijn een beroepschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er niet mee eens bent. Ook niet-belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend, of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, dan wel niet op tijd zijn geweest om een zienswijze in te dienen, kunnen een beroepschrift indienen.   Het beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan degene die beroep heeft aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Aan deze procedure zijn kosten verbonden, zo ook aan het indienen van een beroepschrift. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt uw beroepschrift en uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/.

Unknown

 Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Someren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.