Vastgesteld bestemmingsplan Waterlaat en Opper oneven Someren

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Someren

Geplaatst op Lokaalnieuwssomeren.nl op: 12-01-2024

  1. Bekendmakingen Someren
  2. Vastgesteld bestemmingsplan Waterlaat en Opper oneven Someren

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 14 december 2023 het bestemmingsplan “Waterlaat en Opper oneven Someren” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02023001-VS01) heeft vastgesteld.   Inhoud bestemmingsplan Het bestemmingsplan “Waterlaat en Opper oneven Someren” voorziet in het realiseren van maximaal 14 woningen, 8 vrijstaande of twee-onder-een-kap woningen aan de Waterlaat en maximaal 6 vrijstaande, twee-onder-een-kap woningen of geschakelde woningen aan de Opper in Someren.   Gewijzigde vaststelling Het bestemmingsplan is op de volgende punten gewijzigd vastgesteld: Regels: • De bouwaanduiding “aaneengebouwd” is toegevoegd in de regels in artikel 5.2.1. Hiervoor is een maximaal bebouwingspercentage van 70% toegestaan. Ook dit type woning is bij nader inzien op onderhavige locatie stedenbouwkundig voorstelbaar op de locatie Opper. 8/8 • In artikel 5.2.3. l is toegevoegd dat bij aaneengebouwde woningen de aan te houden afstand tot de zijdelingse perceelsgrens eveneens minimaal 3 meter bedraagt. • In artikel 5.2.4. zijn de regels met betrekking tot aaneengebouwde woningen toegevoegd uit het bestemmingsplan Groote Hoeven, vastgesteld op 25 januari 2018. • In artikel 5.4. zijn de regels met betrekking tot aaneengebouwde woningen toegevoegd uit het bestemmingsplan Groote Hoeven, vastgesteld op 25 januari 2018. • Eventueel kan naar aanleiding van proefsleuvenonderzoek de archeologische dubbelbestemming geschrapt worden. • De verkeersbestemming is opgenomen. Verbeelding: • De bouwaanduiding “aaneengebouwd” is toegevoegd op de verbeelding op de locatie Opper. • Het plangebied aan de Opper is enigszins aangepast zodat er geen sprake meer is van reststrookjes. Deze zijn nu omgezet in een passendere verkeersbestemming en deze bestemming is hiertoe opgenomen.     Stukken ter inzage Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 11 januari 2024 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 12 januari 2024 tot en met 22 februari 2024.   U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888).   Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02023001-VS01. Op de site van de gemeente Someren wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.   Beroep aantekenen Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u, als belanghebbende, hiertegen binnen de beroepstermijn een beroepschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er niet mee eens bent. Ook niet-belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend, of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, dan wel niet op tijd zijn geweest om een zienswijze in te dienen, kunnen een beroepschrift indienen.   Het beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan degene die beroep heeft aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Aan deze procedure zijn kosten verbonden, zo ook aan het indienen van een beroepschrift. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt uw beroepschrift en uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/.

Unknown

 Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Lokaalnieuwssomeren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Someren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.